OKAZJE DO -50% Z DODATKOWYM KODEM 10%: MDAY
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO STRONG POINT Z DNIA 02.05.2021.

Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony
internetowej Sklepu Internetowego działającego pod adresem: www.strongpoint.pl
Jest dokumentem wymaganym w świetle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

Właścicielem i administratorem sklepu jest firma:


STRONG AND FIT - Wojciech Dzieciniak

 

Kontakt:
tel. (+48)533260019, e­mail: shop@strongpoint.pl

Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem
NIP: 5851418506 , REGON: 364881872

Numer rachunku bankowego: mBank 50114020040000390276380443

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy
ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu ­ w ramach
dopuszczalnych przepisami. Negocjacje te, dla swej ważności, wymagają formy pisemnej. W
przypadku zrezygnowania przez kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze
indywidualnych negocjacji,  zastosowanie ma poniższy regulamin.

 
I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Morefit;
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.morefit.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy podmiotem prowadzącym sklep internetowy a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.strongpoint.pl.
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy, działający pod www.strongpoint.pl, prowadzony jest przez firmę Strong and Fit- Wojciech Dzieciniak, pod adresem: ul. Obodrzyców 51 a, 81-812 Sopot (zwany: prowadzącym Sklep).
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

Przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu. Wymagane jest także posiadanie konta e-mail.
2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa prowadzący Sklep zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4. Prowadzący sklep może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez prowadzącego Sklep za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sklepu i jego właściciela.
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody  prowadzącego Sklep.
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla prowadzącego sklep,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.strongpoint.pl, dokonać wyboru towaru, który ma zostać zakupiony podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu dostawy,
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Strong and Fit- Wojciech Dzieciniak Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa
5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i wybranych krajów Europy. Odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, przesyłkę pocztową lub poprzez usługę paczkomaty InPost. Koszty dostawy są wskazane w czasie składania Zamówienia. 
5.3. Termin realizacji dostawy w Polsce wynosi od 1 dnia roboczego do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia, chyba, że oferta postanawia inaczej. W przypadku wydłużenia czasu oczekiwania na przesyłkę Klient zostaje o tym poinformowany mailowo. Termin dostawy za granicę wynosi od 4 do 30 dni roboczych w zależności od wybranej opcji wysyłki.
5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.strongpoint.pl  oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na podany adres e-mail.

VI. Ceny i metody płatności
6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) szybkim przelewem, kartą lub przelewem tradycyjnym obsługiwanymi przez PayU

b) za pobraniem u kuriera dostarczającego przesyłkę

d) szybkim przelewem lub kartą obsługiwanymi przez Pay Pal (opcja dostępna dla klientów z zagranicy) 


VII. Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania przez Państwa przesyłki.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować prowadzącego Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy poprzez system komunikatów Sklepu, drogą mailową (na adres shop@strongpoint.pl) 
lub załączając informację do zwracanej paczki.
Zalecamy skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe: 

Formularz odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy firm. W przypadku firm możliwość odstąpienia od umowy lub wymiany produktu może zostać ustalona indywidualnie przed dokonaniem zakupu.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Na zwrot towaru mają Państwo 14 dni kalendarzowych. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas). Kwota zwracana za transport do Państwa jest zwracana proporcjonalnie do ilości zwracanych produktów. (np. Jeżeli zwracają Państwo jeden z dwóch zamówionych produktów to zostanie Państwu zwrócona połowa kwoty najtańszej opcji wysyłki do Państwa). Zwroty wypłacamy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymamy Państwa zwrot. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Bezpośrednie koszty zwrotu produktu do Sklepu ponoszą Państwo sami (wysyłka od Państwa do naszego sklepu).
Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych za pobraniem. Przesyłka zwrotna powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie. Dokładne instrukcje dot. zwrotu towaru znajdują się w zakładce "Odstąpienie od umowy"  na stronie głównej Sklepu. 

W razie odstąpienia od umowy/zwrotu, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy będzie uznane za nieskuteczne w przypadku, gdy okaże się, że zwrócony towar posiada uszkodzenia mechaniczne lub gdy występują w nim braki elementów, które stanowią jego integralną część, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827)

Sklep nie przyjmuje paczek wysyłanych za pobraniem.

 

Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę

  1. zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.


VIII. Reklamacje dotyczące Towarów
8.1. Prowadzący Sklep  jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.
8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na następujący adres e-mail: reklamacje@strongpoint.pl Prowadzący sklep internetowy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. Sklep nie przyjmuje paczek wysyłanych za pobraniem 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
9.1. Prowadzący sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić prowadzącego sklep internetowy o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres Sklepu, mailowo (shop@strongpoint) lub przy użyciu formularza kontaktowego.
9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
9.5. Prowadzący Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

X. Progi Rabatowe 

Specjalnie dla swoich stałych, zarejestrowanych klientów, sklep STRONG POINT  wyznaczył tak zwane "progi rabatowe". Po przekroczeniu łącznej kwoty zakupów na określoną kwotę klient otrzymuje rabat: 1% po przekroczeniu 200 zł, 2% po przekroczeniu 400zł, 3% po przekroczeniu 600zł, 4% po przekroczeniu 800zł oraz 5% po przekroczeniu 1000zł. Rabat ten naliczany jest od wartości produktów kupionych w ciągu ostatnich 750 dni. Rabat ten sumuje się z innymi rabatami (np. kodami rabatowymi). Rabat nie obowiązuje na produkty przecenione ( wyprzedawane, w promocji itd.).

 

XI. Dokumenty sprzedaży 

Sklep wystawia następujące dokumenty sprzedaży: Potwierdzenie sprzedaży możliwe do pobrania przez klienta lub fakturę przesyłaną elektronicznie. Składając zamówienie klient akceptuje regulamin godząc się tym samym na otrzymywanie dokumentów sprzedaży w takiej formie. 

Przy sprzedaży wysyłkowej nie wystawiamy tradycyjnych paragonów zgodnie z poz. 36 załącznika w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2018 r. poz. 2519).


XII. Postanowienia końcowe

12.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Strong and Fit- Wojciech Dzieciniak, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
12.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Strong and Fit- Wojciech Dzieciniak, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.
12.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego

pixel